I. Általános rendelkezések
 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a jelen ÁSZF 1. mellékletében megjelölt további társaság(ok) (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) valamint az kedvezménykártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 
2. Fogalmak:
Kártyakibocsátó: Centralpress Hungary Kft. (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató)
Kártyatulajdonos: a sorszámozott kártyát birtokló személy (továbbiakban Vásárló)
Elfogadóhely: ahol a kedvezménykártya matrica kihelyezésre került és a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt (a továbbiakban: Elfogadóhely)
Kártya viszonteladó, értékesítő: Azon hely, ahol a kedvezménykártyát a Vásárló megvásárolhatja. (továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó)
 
3. A Szolgáltató kedvezménykártyás rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző zenei-, és egyéb eseményekre, meghatározott szórakozóhelyek belépőinek kedvezményeire, vendéglátóhelyek nyújtotta kedvezményekre, egyéb szolgáltatások kedvezményeinek elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Szolgáltatások kedvezményeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltatás).
 
4. A Kedvezménykártyás Szolgáltatás megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Szolgáltatás szervezőjével (a továbbiakban: Elfogadóhely) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kedvezménykártyás Szolgáltató a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Kedvezménykártya értékesítésére korlátozódik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató és az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. A Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott Rendezvényen fellépő művészek, és más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán, illetve a vendéglátóhely, és egyéb szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.
 
5. A Kedvezménykártyás Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a www.enjoybudapestcard.com oldalon szerepelnek.
 
6. A Vásárló a Kedvezménykártya kifizetésével fogadja el a Kedvezménykártyás Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
 
7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
 
8. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.
 
9. A Kedvezménykártyás Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kedvezménykártyás Szolgáltató a Vásárlót a változások www.enjoybudapestcard.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
 
10. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért az Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya és a Centralpress Hungary Kft. nem felelős.
 
 
II. Az „Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya” kártya érvényessége
 
1. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya érvényessége határozott idejű. Érvényessége 1 év, vagy 5 nap.
 
2. Az érvénytelen, vagy lejárt Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
 
3. Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményrendszer, az elfogadóhelyek és az ÁSZF megváltoztatására.
 
 
III. A kártya bevonása, letiltása
 
1. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya letiltása alapesetben a Vásárló, illetőleg a kártya kibocsátó Kedvezménykártyás Szolgáltató rendelkezése alapján történhet.
 
2. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya bevonásra, letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén.
 
3. A bevonás, tiltás alapjául szolgáló okot(-okat) az elfogadóhely képviselője személyesen észleli és erről tájékoztatja a Kedvezménykártyás Szolgáltatót.
 
4. Érvénytelen Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
 
5. A Vásárló köteles a Kedvezménykártyás Szolgáltató részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül az info@enjoybudapestcard.com e-mail címen, vagy a 1091 Budapest Üllői út 25. postacímen, a Centralpress Hungary Kft.-hez címezve. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. Amennyiben a bejelentés telefonon vagy szóban történik, akkor azt legalább két munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.
 
6. Amennyiben az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint nincs lehetőség annak pótlására.
 
 
IV. A Viszonteladó
1. A viszonteladó olyan szerződött elárusítóhely, ahol az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát aVásárló megvásárolhatja. Ezen elárusítóhelyek listáját a Kedvezménykártyás Szolgáltató a www.enjoybudapestcard.com oldalon feltünteti.
 
2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját megváltoztassa a www.enjoybudapestcard.com oldalon.
 
 
 
V. A Vásárló adatai, kártya használata
 
1. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlónak nyújtott Kedvezménykártyás Szolgáltatást indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Kedvezménykártyával történő bármilyen visszaélés esetén.
 
2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
 
3. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 
4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a  Kedvezménykártyás Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
5. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár használhatja.
 
6. A Kedvezményt a kártyabirtokos közvetlenül saját maga veheti igénybe.
 
7. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya jogosulatlan használata esetén a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy eláll a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.
 
 
VI. Vételár, fizetési feltételek
 
1. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya árának meghatározása a Kedvezménykártyás Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 
2. A vásárlás bizonylatait a Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a vásárlásról számlát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát.
 
 
VII. A Kedvezménykártyára vonatkozó speciális szabályok
 
1. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a Vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.enjoybudapestcard.com oldalon, a kedvezmények/discount menüpont alatt feltüntetésre kerültek. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát hivatalos viszonteladóknál lehet vásárolni. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a rajta felüntetett időpontig lehet felhasználni. A Vásárló az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát felmutatásával jogosult a kedvezményekre. Egy Kedvezménykártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe. A Kedvezménykártyák sorszámozottak.
 
2. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezmény érvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a Kedvezménykártya vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Kedvezménykártya Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 
 
VIII. Elállás a szerződéstől
 
1. Az Kedvezménykártya Szolgáltatónak és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kedvezménykártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.
 
 
IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
 
2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult a Kedvezménykártya Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Kedvezménykártya Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 
3. A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezménykártya Szolgáltatás honlapján az egyes rendezvényekhez, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhely beszerzett információkra nézve.
 
4. A Kedvezménykártya Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 
5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 
6. A Kedvezménykártya Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Szervező, Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 
 
X. A Rendezvényekre, elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok
 
1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Az Elfogadóhelyek neve és más azonosítási adatai a www.enjoybudapestcard.com oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott Rendezvényen fellépő művészek, és más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán, illetve a vendéglátóhely, és egyéb szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.
 
2. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kedvezménykártya Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
 
3. Amennyiben az a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyán más nem kerül feltüntetésre, a Kedvezménykártya az www.enjoybudapestcard.com oldalon feltüntetett kedvezmények közül egy szolgáltatás alkalmankénti egy kedvezmény érvényesítésére vagy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Kedvezménykártya pótlására nincs lehetőség.
 
4. A Kedvezménykártya fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, és sorszámmal ellátott amely védi a Kedvezménykártyát a hamisítás ellen. Amennyiben a Kedvezménykártya Szolgáltató, az Elfogadóhely, vagy a helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kedvezménykártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a kártyán szereplő sorszám nem valós, a Kedvezménykártya felmutatójától a Rendezvényre, vagy Elfogadóhelyre történő belépést, illetve a nyújtott szolgáltatást megtagadhatják, illetve a Rendezvény vagy Elfogadóhely területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval illetve azElfogadóhellyel szemben.
 
6. A Kedvezménykártya használatára, az meghatározott kedvezmények igénybevételére minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár jogosult. A jogosultság meglétét a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó nem vizsgálja. Az Elfogadóhely a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Kedvezménykártya felmutatója jogosult-e a Kedvezménykártya használatára. A belépés vagy a meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Vásárlója illetve a Kedvezménykártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 
7. A Kedvezménykártya bizonyos rendezvény vagy bizonyos vendéglátóhely területén belül is csak bizonyos területek látogatására, illetve szolgáltatások igénybevételére  jogosítanak fel.
 
8. A Rendezvényt, Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Bár az Elfogadóhely minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt az Elfogadóhely még érvényes Kedvezménykártya felmutatása mellett sem látogatható.
 
9. Bizonyos Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató, a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.
 
10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve a Elfogadóhely Elfogadóhely Elfogadóhely, vagy a Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.
 
11. Az Elfogadóhely fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra. Az ilyen indokból történő változás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.
 
12. Rendezvény esetében az Elfogadóhelynek lehetősége van tartalék rendezvénynapot meghirdetni, vagy a Rendezvény időpontját megváltoztatni. Amennyiben a Rendezvény megváltozott dátuma meghirdetésre került, az Elfogadóhely bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt a megváltoztatott napon tartja meg. A Kedvezménykártya Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.enjoybudapestcard.com oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Elfogadóhelytől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény megváltoztatott napon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező, vagy Elfogadóhely jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni a megváltoztatott napra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.
 
13. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a Kedvezmény nem érvényesíthető. A Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó a Elfogadóhelytől érkező, a Kedvezménykártya visszaváltására nem kötelezhető. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben sincs a Kedvezménykártya visszaváltására mód.
 
15. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 
 
XI.  Reklamáció
 
1. A panaszt a Vásárló személyesen, írásban jelentheti be. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kedvezménykártya Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vásárlót.
 
2 Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás közzött kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.
 
 
XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok
 
1. A Kedvezménykártya Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 
2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kedvezménykártya Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 
3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kedvezménykártya Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kedvezménykártya Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 
 
XIII. Záró rendelkezések
 
1. A Kedvezménykártya Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal illetve a Kedvezménykártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kedvezménykártya Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Kedvezménykártya vásárlóknak, akik a Kedvezménykártya Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.
 
2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 
3. A jelen ÁSZF Magyar és Angol nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
 
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
 
 
 
1. Melléklet
 
 
A Vásárló az alábbi társasággal fog szerződni:
 

Név:       Centralpress Hungary Kft.
Székhelye:       Budapest 1091 Üllői út 25.
Nyilvántartó hatóság:       Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:       Cg.
Adószáma:       
E-mail címe:       info@enjoybudapestcard.com
Honlapjának címe:       www.enjoybudapestcard.com
Telefonos ügyfélszolgálat:       06 (1)
 

I. Általános rendelkezések
 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a jelen ÁSZF 1. mellékletében megjelölt további társaság(ok) (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) valamint az kedvezménykártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 
2. Fogalmak:
Kártyakibocsátó: Centralpress Hungary Kft. (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató)
Kártyatulajdonos: a sorszámozott kártyát birtokló személy (továbbiakban Vásárló)
Elfogadóhely: ahol a kedvezménykártya matrica kihelyezésre került és a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt (a továbbiakban: Elfogadóhely)
Kártya viszonteladó, értékesítő: Azon hely, ahol a kedvezménykártyát a Vásárló megvásárolhatja. (továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó)
 
3. A Szolgáltató kedvezménykártyás rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző zenei-, és egyéb eseményekre, meghatározott szórakozóhelyek belépőinek kedvezményeire, vendéglátóhelyek nyújtotta kedvezményekre, egyéb szolgáltatások kedvezményeinek elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Szolgáltatások kedvezményeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltatás).
 
4. A Kedvezménykártyás Szolgáltatás megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Szolgáltatás szervezőjével (a továbbiakban: Elfogadóhely) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kedvezménykártyás Szolgáltató a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Kedvezménykártya értékesítésére korlátozódik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató és az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. A Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott Rendezvényen fellépő művészek, és más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán, illetve a vendéglátóhely, és egyéb szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.
 
5. A Kedvezménykártyás Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a www.enjoybudapestcard.com oldalon szerepelnek.
 
6. A Vásárló a Kedvezménykártya kifizetésével fogadja el a Kedvezménykártyás Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
 
7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
 
8. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.
 
9. A Kedvezménykártyás Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kedvezménykártyás Szolgáltató a Vásárlót a változások www.enjoybudapestcard.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
 
10. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért az Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya és a Centralpress Hungary Kft. nem felelős.
 
 
II. Az „Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya” kártya érvényessége
 
1. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya érvényessége határozott idejű. Érvényessége 1 év, vagy 5 nap.
 
2. Az érvénytelen, vagy lejárt Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
 
3. Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményrendszer, az elfogadóhelyek és az ÁSZF megváltoztatására.
 
 
III. A kártya bevonása, letiltása
 
1. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya letiltása alapesetben a Vásárló, illetőleg a kártya kibocsátó Kedvezménykártyás Szolgáltató rendelkezése alapján történhet.
 
2. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya bevonásra, letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén.
 
3. A bevonás, tiltás alapjául szolgáló okot(-okat) az elfogadóhely képviselője személyesen észleli és erről tájékoztatja a Kedvezménykártyás Szolgáltatót.
 
4. Érvénytelen Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
 
5. A Vásárló köteles a Kedvezménykártyás Szolgáltató részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 napon belül az info@enjoybudapestcard.com e-mail címen, vagy a 1091 Budapest Üllői út 25. postacímen, a Centralpress Hungary Kft.-hez címezve. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. Amennyiben a bejelentés telefonon vagy szóban történik, akkor azt legalább két munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.
 
6. Amennyiben az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint nincs lehetőség annak pótlására.
 
 
IV. A Viszonteladó
1. A viszonteladó olyan szerződött elárusítóhely, ahol az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát aVásárló megvásárolhatja. Ezen elárusítóhelyek listáját a Kedvezménykártyás Szolgáltató a www.enjoybudapestcard.com oldalon feltünteti.
 
2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját megváltoztassa a www.enjoybudapestcard.com oldalon.
 
 
 
V. A Vásárló adatai, kártya használata
 
1. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlónak nyújtott Kedvezménykártyás Szolgáltatást indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Kedvezménykártyával történő bármilyen visszaélés esetén.
 
2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.
 
3. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 
4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a  Kedvezménykártyás Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
5. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár használhatja.
 
6. A Kedvezményt a kártyabirtokos közvetlenül saját maga veheti igénybe.
 
7. Az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya jogosulatlan használata esetén a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy eláll a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.
 
 
VI. Vételár, fizetési feltételek
 
1. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya árának meghatározása a Kedvezménykártyás Szolgáltató hatáskörébe tartozik. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. A kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 
2. A vásárlás bizonylatait a Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a vásárlásról számlát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát.
 
 
VII. A Kedvezménykártyára vonatkozó speciális szabályok
 
1. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a Vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.enjoybudapestcard.com oldalon, a kedvezmények/discount menüpont alatt feltüntetésre kerültek. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát hivatalos viszonteladóknál lehet vásárolni. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a rajta felüntetett időpontig lehet felhasználni. A Vásárló az Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát felmutatásával jogosult a kedvezményekre. Egy Kedvezménykártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe. A Kedvezménykártyák sorszámozottak.
 
2. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezmény érvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a Kedvezménykártya vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Kedvezménykártya Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 
 
VIII. Elállás a szerződéstől
 
1. Az Kedvezménykártya Szolgáltatónak és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kedvezménykártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.
 
 
IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
 
2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult a Kedvezménykártya Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Kedvezménykártya Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 
3. A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezménykártya Szolgáltatás honlapján az egyes rendezvényekhez, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhely beszerzett információkra nézve.
 
4. A Kedvezménykártya Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 
5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 
6. A Kedvezménykártya Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Szervező, Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 
 
X. A Rendezvényekre, elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok
 
1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Az Elfogadóhelyek neve és más azonosítási adatai a www.enjoybudapestcard.com oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott Rendezvényen fellépő művészek, és más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán, illetve a vendéglátóhely, és egyéb szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.
 
2. A Enjoy Budapest Card Kedvezménykártya szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyát csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kedvezménykártya Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
 
3. Amennyiben az a Enjoy Budapest Card Kedvezménykártyán más nem kerül feltüntetésre, a Kedvezménykártya az www.enjoybudapestcard.com oldalon feltüntetett kedvezmények közül egy szolgáltatás alkalmankénti egy kedvezmény érvényesítésére vagy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Kedvezménykártya pótlására nincs lehetőség.
 
4. A Kedvezménykártya fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, és sorszámmal ellátott amely védi a Kedvezménykártyát a hamisítás ellen. Amennyiben a Kedvezménykártya Szolgáltató, az Elfogadóhely, vagy a helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kedvezménykártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a kártyán szereplő sorszám nem valós, a Kedvezménykártya felmutatójától a Rendezvényre, vagy Elfogadóhelyre történő belépést, illetve a nyújtott szolgáltatást megtagadhatják, illetve a Rendezvény vagy Elfogadóhely területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval illetve azElfogadóhellyel szemben.
 
6. A Kedvezménykártya használatára, az meghatározott kedvezmények igénybevételére minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár jogosult. A jogosultság meglétét a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó nem vizsgálja. Az Elfogadóhely a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Kedvezménykártya felmutatója jogosult-e a Kedvezménykártya használatára. A belépés vagy a meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Vásárlója illetve a Kedvezménykártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 
7. A Kedvezménykártya bizonyos rendezvény vagy bizonyos vendéglátóhely területén belül is csak bizonyos területek látogatására, illetve szolgáltatások igénybevételére  jogosítanak fel.
 
8. A Rendezvényt, Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Bár az Elfogadóhely minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt az Elfogadóhely még érvényes Kedvezménykártya felmutatása mellett sem látogatható.
 
9. Bizonyos Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató, a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.
 
10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve a Elfogadóhely Elfogadóhely Elfogadóhely, vagy a Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.
 
11. Az Elfogadóhely fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra. Az ilyen indokból történő változás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.
 
12. Rendezvény esetében az Elfogadóhelynek lehetősége van tartalék rendezvénynapot meghirdetni, vagy a Rendezvény időpontját megváltoztatni. Amennyiben a Rendezvény megváltozott dátuma meghirdetésre került, az Elfogadóhely bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt a megváltoztatott napon tartja meg. A Kedvezménykártya Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a www.enjoybudapestcard.com oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Elfogadóhelytől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény megváltoztatott napon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező, vagy Elfogadóhely jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni a megváltoztatott napra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.
 
13. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a Kedvezmény nem érvényesíthető. A Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó a Elfogadóhelytől érkező, a Kedvezménykártya visszaváltására nem kötelezhető. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben sincs a Kedvezménykártya visszaváltására mód.
 
15. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 
 
XI.  Reklamáció
 
1. A panaszt a Vásárló személyesen, írásban jelentheti be. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kedvezménykártya Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vásárlót.
 
2 Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás közzött kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.
 
 
XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok
 
1. A Kedvezménykártya Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 
2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kedvezménykártya Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 
3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kedvezménykártya Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kedvezménykártya Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 
 
XIII. Záró rendelkezések
 
1. A Kedvezménykártya Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal illetve a Kedvezménykártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kedvezménykártya Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Kedvezménykártya vásárlóknak, akik a Kedvezménykártya Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.
 
2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 
3. A jelen ÁSZF Magyar és Angol nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
 
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
 
 
 
1. Melléklet
 
 
A Vásárló az alábbi társasággal fog szerződni:
 

Név:       Centralpress Hungary Kft.
Székhelye:       Budapest 1091 Üllői út 25.
Nyilvántartó hatóság:       Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:       Cg.
Adószáma:       
E-mail címe:       info@enjoybudapestcard.com
Honlapjának címe:       www.enjoybudapestcard.com
Telefonos ügyfélszolgálat:       06 (1)
 

Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su

Partylife

Here comes Budapest’s biggest student festival!

 

In September, the school year starts. Every beginning is difficult, unless the university's largest festival of Budapest, IX. [...]